Aksjefond – veien til god sparing

Hva er egentlig forskjellen på å spare pengene dine i banken vs. å investere i et fond? Der det å spare penger i banken er en trygg sparemåte, som så og si er risikofritt, er det gjennom sparing i aksjefond at du kan oppnå høyest avkastning – men samtidig som at gevinsten kan bli stor, er det også denne formen for sparing som har høyest risiko. Du må derfor vurdere om du ønsker å gå for tryggere sparing i bank med mindre økonomisk gevinst i det lange løp eller mer risikofylt sparing i aksjefond, som kan generere en større økonomisk gevinst. Ved kortsiktige sparemål, er oppsparing i bank det mest naturlige valget, men ved langsiktige sparemål er aksjefond det beste valget. Forutsatt at du er villig til å risikere og kan takle svingninger i markedet. Tålmodighet er absolutt nøkkelen for å lykkes med fondsparing. Det anbefales at du visualiserer et spareforløp på minst fem år for at det skal lønne seg med aksjefondsparing, og venter du ytterligere fem år, så er sjansen for tap så og si fraværende. Å spare penger er den største tjenesten du kan gjøre deg selv – du har sikkert kjent på hvor trygt det kan være med et økonomisk buffer.

 

Hvordan fungerer aksjefond?  

Når du velger å plassere eller investere pengene dine i et fond, så gir du fondet autoritet til å gjøre investeringer på dine vegne. Dette fungerer på følgende måte:

  • Fondets forvalter plasserer pengene dine i en felles pott, som også består av pengene til alle andre som har investert i samme aksjefond
  • Summen av alle pengene utgjør fondets forvaltningskapital
  • Forvaltningskapitalen utgjør grunnlaget for hva forvalteren velger og har mulighet til å investere i av aksjer eller obligasjoner

Et fond kan variere i størrelse og ha forskjellige investeringsunivers. Dette betyr at nasjonale aksjefond kommer med en større risiko enn globale aksjefond, fordi de globale har muligheten til å spre investeringene sine utover flere bransjer og regioner i motsetning til de nasjonale. På denne måten reduseres risikoen ved at det er flere selskaper som må gå konkurs for at du skal tape alle pengene dine. Dette er igjen lite trolig. Et svingende marked kan selvfølgelig forekomme, men historisk sett så viser det seg at det alltid stabiliserer seg. Nettopp derfor er det så viktig å være tålmodig.

Et fond skal plassere minst 80 prosent av forvaltningskapitalen i aksjer og det finnes en rekke regler for hvordan et aksjefond skal forvaltes. Fondets forvalter skal blant annet sørge for å investere i minst 16 forskjellige aksjeselskap, som er et minstekrav for å minske risikoen tilknyttet fondsparing. I tillegg finnes det en regel om at man ikke kan investere mer enn 10 prosent av fondets kapital i ett selskap. De fleste aksjefond har også et minstekrav når det kommer til innskudd. Du skal derfor sette deg inn i og finne ut av om du kan møte kravet til det aksjefondet du eventuelt er interessert i, før du kan gjøre en investering. Det finnes fire hovedkategorier av aksjefond og disse er som følger:

  • Globale fond
  • Regionale fond
  • Nasjonale fond
  • Bransjefond

Det er globale fond som kommer med den laveste risikoen, da pengene spres ut geografisk. For deg som liker å ta sjanser og er interessert i fremadstormende selskap, så kan det være en idé å se nærmere på regionfond eller bransjefond, samt aksjefond tilknyttet vekstmarkeder, som kun utgjør ca. 10 prosent av verdens børsverdier. Denne veien inn på aksjefondmarkedet er først og fremst for de viderekomne eller ekstra interesserte fordi det kommer med en enda større risiko og krever enda større kunnskap. Jo smalere investeringsunivers, desto større risiko.

Til tross for at det følger med en større risiko hvis du velger å spare pengene dine gjennom å plassere de i et aksjefond, så betyr ikke dette at det ikke er en trygg måte å oppbevare pengene sine på. Lovreguleringer, myndighetenes tilsyn og bransjens egenregulering sørger for at du som investor og dine interesser blir godt ivaretatt. Det er først og fremst tid og is i magen du skal ha rikelig av for å lykkes med fondsparing i aksjefond. Det er kun bankinnskudd som er like regulert som verdipapirfond, som aksjefond er en del av, så med andre ord så skal du ikke tvile på sikkerheten rundt.

Verdipapirfond, defineres som en kollektiv investering hvor flere går sammen om å plassere pengene sine i verdipapirmarkedet, med formål om å spare penger. Det er under denne kategorien aksjefond tilhører.

For å sikre at aksjefondene overholder reglementet de er underlagt, er de under tilsyn av Finanstilsynet. Du kan derfor være trygg på at pengene dine blir godt ivaretatt.

Hva skal du være obs på – aktive og passive fond, samt gebyr

Det er flere ting som virker inn på hvilket aksjefond som vil gagne deg best økonomisk og møte dine behov på best mulig måte. Alle aksjefond opererer med gebyr og disse kan variere stort. Normalt så spenner de årlige forvaltningsgebyrene mellom 0,2 og 2 prosent, noe som kan utgjøre en stor forskjell for deg økonomisk og hvordan din endelige avkastning vil se ut. Fondene kan også operere med andre gebyr, så undersøk dette nøye før du tar et endelig valg.

En annen ting som er med på å differensiere de forskjellige typene av aksjefond er hvordan de kan deles inn i aktive og passive fond. Der noen fond forvaltes passivt, har andre en aktiv tilnærming til markedet. Aktive fond har som mål å slå markedet, mens passive fond følger børsindeksen.

Indeksfond er et eksempel på et aksjefond som forvaltes passivt. Her tas ingen aktive investeringsvalg, men i stedet forsøker forvalteren å kopiere markedet/børsen.

Hvis aksjefondet du investerer i opererer med en aktiv tilnærming, så er det aksjefondets forvalter sin hovedoppgave å velge ut og investere i de aksjene hun eller han tror vil gi den største avkastningen. Dette kan være mer risikofylt for deg som investor, men kan også ende opp med å gi deg meravkastning, eller med andre ord en større pengegevinst til sist. Forvalteren vil strebe mot bred diversifisering, altså bred spredning av risiko. Dette oppnås ved å investere i flere forskjellige selskap, som helst ikke har tilknytning til hverandre.

Aksjefond og skattekrav

Du betaler først skatt av pengene du har spart opp i aksjefond når du velger å ta ut fortjenesten din. På Skatteetatens sider kan du lese at det er forskjellige faktorer som spiller inn på hvordan fondoppsparingen din vil beskattes. Kort oppsummert, så tilpasses hva det er du skal betale i skatt sammensetningen av aksjer og andre verdipapirer i fondet. Inntekter fra rene aksjefond hadde i inntektsåret 2020 en effektiv skattesats på 31,68 prosent.

Fondsparing i aksjefond er en regulert sparemetode som gir deg en god balanse mellom avkastning, risiko og kostnader. Av deg kreves det egentlig bare at du finner ut av hva du ønsker å oppnå med fondsparingen. Hvorfor vil du spare i aksjefond? Når du vet svaret på det, så skal du finne det fondet som i størst mulig grad virker til å møte dine krav, forventninger, behov og ønsker. Det at du ikke kan kontrollere markedet, gjør at verdiene dine kan øke og synke i årenes løp, men historisk kan man se at de fleste som velger fondsparing står igjen med en positiv avkastning. Derfor er tid og is i magen viktig. Klarer du å stå i det, så vil du høyst sannsynlig stå igjen som en økonomisk vinner. Så fort du har funnet det aksjefondet som passer deg og dine preferanser og risikoprofil best, så er det bare å begynne ditt spareeventyr.

 

FAQ

Hva er et aksjefond?

Et aksjefond er et verdipapirfond og består av eierandeler i flere børsnorterte selskap. Minst 80 prosent av andelseiernes kapital investeres i aksjemarkedet, og ved å spare i aksjefond eier du indirekte aksjer i de forskjellige selskapene som fondet har investert i. Ved at pengene er investert i flere forskjellige selskap, så spres risikoen.

Hvordan investere i et aksjefond?

Å investere i et aksjefond er relativt enkelt. Undersøk og finn ut hvilket fond du ønsker å investere pengene dine i. Har du aldri investert i et aksjefond før, så kan det lønne seg å velge et fond som investerer i flere selskaper, rett og slett fordi det er økonomisk tryggere.

Hva er det beste aksjefondet?

Det beste aksjefondet er det fondet som i størst mulig grad dekker dine behov og ambisjoner omkring det du ønsker å få ut av investeringen.

Kan du spare opp i aksjefondet ditt?

Gjennom å investere i aksjefond, så inngår du i en langvarig spareform. Gjennom årene så vil verdien på fondet ditt gå opp og ned, men over flere år så vil du høyst sannsynlig oppleve en verdiøkning.

Er du også interessert i disse?

Sorry, there are errors on the page: