Alt du trenger å vite om Statens pensjonskasse

Du har sikkert hørt om Statens pensjonskasse (SPK), men vet du egentlig hva det er de gjør og hvilken rolle de har i samfunnet? Nettopp dette, hva Statens pensjonskasse er og gjør, vil vi nå se nærmere på. Så ikke stopp med å lese hvis du er nysgjerrig og ønsker å lære mer om den norske forvaltningsbedriften.

Statens pensjonskasse, også kjent som SPK, ble opprettet i 1917 med Oscar Schjøll som første direktør. Siden den gang har forvaltningsbedriften vokst til å bli en pensjonsordning som tilbyr finansielle tjenester med over én million medlemmer. Dette gjør Statens pensjonskasse til Norges største tjenestepensjonsordning og medlemmene består hovedsakelig av statsansatte, samt store deler av undervisnings- og forskningssektoren. Med over en femtedel av Norges befolkning som medlem, er sjansen er stor for at du kjenner noen som er en del av Statens pensjonskasse. I dag er det Tomas Berg som er administrerende direktør, noe han har vært siden 2020. Der statsansatte skal være medlem i Statens pensjonskasse, kan andre som møter medlemskravene selv velge om de ønsker medlemskap eller ikke.

For å gi deg et bilde av hvor store de er, så forvaltet Statens pensjonskasse rettigheter i størrelsesordenen 509 milliarder kroner i 2016 og betalte ut 25 milliarder i ulike pensjonsytelser. I tillegg til å administrere finansielle tjenester som pensjon, administrerer de også en boliglånsordning og ulike forsikringsordninger. Dette er med andre ord et stort økonomisk organ som tilbyr flere forskjellige finansielle tjenester.

Få pensjon fra Statens pensjonskasse – ordning og krav

Statens pensjonskasse og deres pensjonsordning omfatter flere forskjellige ting. I tillegg til å sørge for sine medlemmers pensjon, tilbyr de også bistand innenfor blant annet:

  • Alders-, uføre-, og etterlattepensjoner
  • Yrkesskadeforsikring
  • Gruppelivsforsikring
  • Boliglån for medlemmer
  • Forvaltning av pensjonsordninger for statsråder
  • Utbetaling av pensjon for stortingsrepresentanter og sametingsrepresentanter

Når du er medlem av Statens pensjonskasse, er det altså de som sørger for å utbetale pensjonen din. Hvor mye du skal få, avhenger av hvor mye du har tjent opp, som igjen avhenger og styres av forskjellige regler og ordninger. Disse reglene eller ordningene er ikke konstante, men vurderes og endres kontinuerlig. Derfor vil den pensjonen du har rett på avhenge av flere forskjellige faktorer. Er du for eksempel født i 1962 eller tidligere, så vil du ha rett på avtalefestet pensjon, AFP. Dette er en ordning som åpner opp for at offentlige ansatte tilhørende Statens pensjonskasse kan redusere stillingen sin eller gå av helt med pensjon allerede når de er mellom 62 og 67 år. Dette er en service for de som har hatt harde og krevende yrker. Har du hatt det samme yrket som de som faller innunder denne kategorien, men er født i 1963 eller senere, så vil du ikke kunne benytte deg av denne ordningen. Dette er bare et eksempel som viser hvordan pensjonsrettighetene dine kontrolleres av mange forskjellige faktorer. Det anbefales også at du parallelt med å være en del av en pensjonsordning, gjør små grep i hverdagen for å spare penger, slik at du kan ha økonomisk glede av disse når du går av med pensjon.

Når det er din tur til å motta alderspensjon, som er det du skal leve av når du går av med pensjon, så er det Statens pensjonskasse som sørger for tjenestepensjonen. Den andre delen av pensjonen får du fra folketrygden, som du også kjenner som NAV. Beløpet du mottar fra folketrygden beregnes ut i fra hvor mange år du har bodd i Norge, den inntekten du har hatt og hvor mange år du har vært yrkesaktiv. Da alderspensjonen styres ut i fra hvilken aldersgruppe du tilhører, så er det viktig at du setter deg inn i de reglene som gjelder din aldersgruppe for å få en idé om hvor mye pensjon du er berettiget. Nettsiden til Statens pensjonskasse er et fint sted å begynne hvis du ønsker å bli klokere på hvilke regler som gjelder for deg.

Etterlattepensjon og uførepensjon

Etterlattepensjon er en økonomisk trygghet som tilbys hvis du er medlem av Statens pensjonskasse. Det fungerer slik at hvis et medlem skulle dø, så vil familien hennes eller hans kunne få utbetalt penger fra Statens pensjonskasses gruppelivsordning eller motta jevnlige utbetalinger i form av etterlattepensjon. En gruppelivsforsikring sørger for at etterlatte vil motta en engangsutbetaling ved et dødsfall, uansett årsak. Statens pensjonskasse tilbyr også uførepensjon, som er et tilbud til deg som på grunn av sykdom eller andre uheldig omstendigheter har blitt forhindret fra å jobbe og tjene opp pensjon. Skulle fraværet ditt fra jobb skyldes en yrkesrelatert skade, så kan Statens pensjonskasse også sørge for at du vil motta yrkesskadeerstatning. For å kunne motta uførepensjon stilles det dog krav til at du skal være over 20 % ufør eller sykemeldt.

Forsikring

Yrkesskadeforsikring er altså noe Statens pensjonskasse kan ordne for deg. Dette vil du ha krav på hvis du blir utsatt for en ulykke eller skader deg mens du er på jobb. Dette er gjeldende fra første dagen du er på jobb, i arbeidstiden og på stedet du jobber til enhver tid. Hvis du skulle være så uheldig å bli utsatt for en ulykke og nå ønsker å dra nytte av yrkesskadeforsikringen, så skal du kontakte Statens pensjonskasse så rask som mulig etter at du har blitt skadet. Ordningen gjelder ikke belastningsskader, det er viktig at skaden er uforutsett. Etter å ha kontaktet SPK, skal du fylle ut deres skademeldingsskjema. Får du søknaden innvilget, så vil de betale ut det beløpet du har rett på kort tid etter. Forsikringen dekker som regel tapt arbeidsinntekt, fremtidig innkomst som du vil tape på grunn av skaden, eventuelle utgifter som har oppstått hvis du hadde bruk for juridisk hjelp og medisinske utgifter. De som er dekket av forsikringen er blant annet statsansatte, vernepliktige, arbeidende innsatte i fengsel og redningspersonell. Du har selv ansvar for å søke om om yrkesskadeerstatning og dette skal skje innenfor tre år etter at skaden inntraff. Alle spørsmål du skulle ha vedrørende dette kan du få svar på ved å kontakte Statens pensjonskasse.

Deres låneordning for boliglån

Statens pensjonskasse tilbyr også en boliglånsordning for sine medlemmer. Låneordningen åpner opp for at du kan låne opp til 2,3 millioner kroner. Renten de tilbyr fastsettes av myndighetene inntil seks ganger i året og ligger i oktober 2021 på 1,292 prosent. Dette er den nominelle renten. Den effektive renten avhenger av summen du vil låne. Ha derfor i bakhodet at lånet kan bli litt dyrere enn hva du først regner ut. For at du skal kunne få innvilget et boliglån hos Statens pensjonskasse, skal de være et av følgende punkter du ønsker å bruke det til:

  • Kjøp av bolig
  • Refinansiering
  • Øke lånet ditt
  • Skifte- og arveoppgjør

Hvis du har en partner som også er medlem i Statens pensjonskasse, så kan du få lov til å låne opp til 4,6 millioner. Som med alle lån, så skal du også fylle ut et elektronisk låneskjema for å kunne søke om et boliglån hos Statens pensjonskasse. Hvis du får lånet innvilget, så kan du enten signere elektronisk eller skriftlig via post. Ha i bakhodet at du kun får lov til å låne penger til et boligkjøp hvis du selv skal bo i huset eller leiligheten. Statens pensjonskasse tilbyr hverken finansieringsbevis eller mellomfinansiering. Ønsker du et finansieringsbevis, så skal du ta kontakt med banken din. Du kan heller ikke bruke lånet til å kjøpe en hytte eller en annen form for fritidsbolig.

FAQ

Hva er Statens pensjonskasse?

Statens pensjonskasse, forkortet som SPK, er en forvaltningsbedrift som tilhører Arbeids- og sosialdepartementet. De tilbyr pensjon, forsikring og boliglån til ansatte i skoleverket, staten og offentlige virksomheter. De forvalter pensjonsrettighetene for omkring 1300 virksomheter og godt over 1 million nordmenn tilknyttet den offentlige sektoren.

Hvem kan få lån i Statens pensjonskasse?

For å få et lån hos Statens pensjonskasse skal du være medlem og for å få lov til å være medlem skal du tilhøre og arbeide innenfor den offentlige sektoren.

Hvor mye er renten på i den statlige pensjonskassen?

Renten på et boliglån hos den statlige pensjonskassen er i oktober 2021 på 1,292 prosent og det er da den nominelle renten.

Tilbyr Statens pensjonskasse uføretrygd?

Man kan søke om å få uførepensjon hos Statens pensjonskasse uansett om man er midlertidig eller varig ufør. For å få dette skal du være over 20 prosent sykmeldt eller ufør. Er du mer enn 50 prosent ufør eller sykmeldt, så har du rett til uføretrygd, men denne utbetales av NAV.

Hvordan lage et boliglån fra Statens pensjonskasse?

For å få et boliglån hos Statens pensjonskasse så skal du utfylle en elektronisk lånesøknad, som vil bli vurdert av en saksbehandler. Får du det innvilget og blir tilbudt en låneavtale, så signerer du det elektronisk via en link i svaret du får tilsendt. Husk at det kun kan søkes om lån til kjøp av egen bolig.

Er du også interessert i disse?

Sorry, there are errors on the page: