Hva er feriepenger og hvordan fungerer det?

Når du begynner å jobbe, så vil du legge merke til at én gang om året, alltid det etterfølgende året, så vil du motta en sum med penger som står oppført som feriepenger. Hvorfor får du egentlig feriepenger, har du kanskje spurt deg selv om, og ikke minst hvordan regnes det ut? Dette er noe av det vi vil se nærmere på her nå.

Feriepenger – Det grunnleggende

Feriepengenes funksjon er å kompensere for tapt arbeidsinntekt de ukene du ikke arbeider, men har ferie. I Norge er feriepenger lovbestemt og selv om det er en fantastisk økonomisk ordning, så er det ikke alle land som praktiserer det. Faktisk er feriepenger kun et begrep i:

  • Norge, hvor det heter feriepenger
  • Sverige, hvor det heter semesterlön
  • Danmark, hvor det er kjent som feriepenge
  • Belgia og Nederland, som begge kaller det vakantiegeld
  • Tyskland og Østerrike, hvor det heter Urlaubsgeld

Det feriepenger er med på å sørge for, er at man kan ta ut ferie uten å frykte økonomisk trengsel de ukene det gjelder. Man stilles ikke overfor dilemmaet “skal jeg holde ferie, men ikke tjene noen penger (som for mange ikke er en mulighet), eller ikke holde ferie og derfor ikke få noe fri fra arbeidet?”.  Ferie står faktisk oppført som en menneskerett i Artikkel 24 i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og lyder som følger: “Enhver har rett til hvile og fritid, herunder rimelig begrensning av arbeidstiden og regelmessige ferier med lønn.” Dette er feriepengeordningen med på å sikre. Selv om enkelte land ikke operer med begrepet feriepenger, kan det finnes andre ferieordninger.

For å kunne sikre at verdenserklæringen om menneskerettigheter blir overholdt og at du kan holde ferie uten å ofre inntekt, så er feriepenger i dag lovfestet. Retten til feriepenger faller under loven “Lov om ferie [feriepenger]”, hvor det står nedskrevet at lovens formål er å sikre at arbeidstakere årlig får feriefritid og feriepenger. Videre presiseres det hvem den gjelder, som er arbeidstakeren. Arbeidstakeren har de definert som “Enhver som utfører arbeid i annens tjeneste (arbeidstaker) har rett til ferie etter denne lov.” Videre differensieres det mellom ferieår og opptjeningsår, to begrep vi vil vende tilbake til.

Hvem har rett på feriepenger?

En utvidet definisjon av arbeidstakerbegrepet er at man utfører arbeid i en annens tjeneste. Derfor har ikke frilansere og selvstendige næringsdrivende rett til feriepenger i følge den norske ferieloven. Den gjelder kun de som er tilknyttet en arbeidsplass og som har en arbeidsgiver. Er du tilfeldigvis en selvstendig næringsdrivende eller står uten en arbeidsgiver, så har du altså ikke rett på feriepenger, men det finnes grep du kan gjøre for å sikre deg feriepenger allikevel. Dette krever selvdisiplin og en solid gjennomføringsevne. Det er 11 månedslønner som danner grunnlaget for feriepengene til vanlige arbeidstakere i offentlig og privat sektor. Hvis du derfor sparer en viss sum av lønnen din hver måned hele året rundt, så vil du kunne “ubetale” et beløp tilsvarende feriepenger de ukene du ønsker å holde ferie. Si at du deler dette beløpet du ønsker å ha til rådighet under ferieukene på 11 og sparer dette beløpet hver måned, så sitter du igjen med noe som tilsvarer ordinære feriepenger. Det er ingen hemmelighet at vi nordmenn setter pris på å kunne bruke litt penger når sommermånedene slår inn, så sparing er uten tvil den beste måten å sikre seg økonomisk.

Feriepenger for 2022 blir høyst sannsynlig utbetalt i juni, da dette er en normal praksis. Feriepengene skal i utgangspunktet utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien, og her har mange valgt å ha juni som standard. Er du underlagt en tariffavtale kan utbetalingen av feriepenger være annerledes.

Feriepenger ved oppsigelse skal etter ferieloven utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden og aller senest i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjøret.

Hvor mye har du krav på i feriepenger?

Det finnes fastsatte retningslinjer for hvordan regne ut feriepenger. Din rett på feriepenger begynner etter at du har gjennomført ditt første opptjeningsår. Med andre ord, hvis du ikke har arbeidet før, så har du rett på ferie, men ikke feriepenger, da du ikke har hatt mulighet til å tjene de opp. Ditt første ferieår i fast jobb, som er året ferien avvikles, vil derfor være uten feriepenger, fordi du ikke har hatt et opptjeningsår innen. De feriepengene man tjener i opptjeningsåret, utbetales altså i forbindelse med ferieavviklingen i det etterfølgende ferieåret, som hovedregel senest en uke før ferien starter.

Prosentandelen av lønnen din i opptjeningsåret som blir omgjort til feriepenger er også fastsatt. Her er det litt forskjellige prosenter som gjelder, avhenging av hvilke arbeidsvilkår du er underlagt og hvilken aldersgruppe du tilhører. Lønnen din er det som utgjør feriepengegrunnlaget og er du en arbeidstaker under 60 år, så vil feriepengene dine bestå av 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget ditt. Er du over fylte 60, så har du krav på 12,5 prosent. Er du underlagt en tariffavtale som gir en femte ferieuke, så vil du motta 12 prosent av feriepengegrunnlaget fra opptjeningslånet. Er du over fylte 60 og omfattet av en tariffavtale, så er prosentandelen oppe på 14,3 prosent. Er du arbeidsgiver, så skal du huske å beregne og bokføre arbeidsgiveravgift av feriepengene du utbetaler.

Det siste halvannet året har vært spesielt, og flere har opplevd å være permittert fra jobb. Som utgangspunkt så har man ikke rett på feriepenger hvis man har mottatt dagpenger, men nettopp på grunn av 2020 og 2021 sin spesielle situasjon, så har det blitt besluttet at noen vil kunne motta feriepenger hvis de mottok dagpenger i løpet av de to årene. Du skal møte noen krav som er satt og hva de kravene går ut på kan du blant annet lese om på NITOs hjemmesider.

Feriepenger og skatt

Det skal ikke trekkes skatt av utbetalingen hvis arbeidstaker får utbetalt feriepengene på vanlig måte, som vil si før fellesferien avvikles, oftest i juni måned. Det vil i stedet bli beskattet som normalt i forbindelse med skatteoppgjøret året etter. Får du utbetalt feriepenger samme året som du har tjent de opp, så skal du betale skatt for dem. For at feriepengene skal være skattefrie, så er det ordnet slik at du skatter litt ekstra de månedene som utgjør feriepengegrunnlaget, som er de 11 månedene i opptjeningsåret.

Regelverket omkring feriepenger er relativt satt og konstruert for å sikre arbeidstakeren gode arbeidsforhold, som jo inkluderer retten til fritid (ferie). Men selv om det er ganske satt, finnes det også rom for arbeidsgiver og arbeidstaker å tilpasse hvordan feriepengeordningen skal håndteres. For eksempel i sammenheng med feriepenger ved oppsigelse, hvor det i regelverket står at feriepengene skal utbetales i forbindelse med fratreden, så har skattemyndighetene sagt at partene står fritt til å avtale et senere utbetalingstidspunkt. Som med alle ting, så er det viktig med et regelverk som i størst mulig grad ivaretar alle parters interesser og som ikke skaper rom for utnyttelse av noen parter, men som samtidig rommer individuelle faktorer.

FAQ

Hvor mye feriepenger får du i prosent av lønnen din?

Feriepengene du får beregnes ut i fra hva du har fått i lønn i opptjeningsåret. Videre skal feriepengene være minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Her finnes noen unntak. Arbeidstakere over 60 år har blant annet rett på minimum 12,5 prosent. Hvis du tilhører en virksomhet som på grunn av en tariffavtale gir fem ukers ferie, skal feriepengene utgjøre 12 prosent av feriepengegrunnlaget. Noen av inntektene fra opptjeningsåret blir ikke medregnet i feriepengegrunnlaget, blant annet feriepengene utbetalt fra året før.

Når får du utbetalt feriepengene?

Feriepenger tjenes opp året før du skal ta ut ferie, som kalles opptjeningsåret. Har du ikke arbeidet året før du ønsker å ta ut ferie, så vil dette ikke gå ut over retten din til å ta ut ferie, men det betyr at du ikke vil få utbetalt feriepenger. Feriepengene skal vanligvis utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien, men flere virksomheter velger å utbetale feriepengene i en bestemt måned, for eksempel juni.

Er feriepenger skattefritt?

Du skal ikke betale skatt for feriepenger som du får utbetalt året etter opptjeningsåret. I stedet kan arbeidsgiver kreve ekstra skatt fra den øvrige lønnen resten av året. Du skatter derfor av de feriepengene du mottar, men ikke når du får de utbetalt. 

Hvor mye får du i feriepenger hvis du mottar dagpenger?

I utgangspunktet så vil du ikke få feriepenger hvis du mottar dagpenger, men på grunn av den spesielle situasjonen som har vært siden 2020, så kan du få utbetalt en form for feriepenger allikevel. Den midlertidige ordningen gjelder for dagpenger mottatt i 2020 og 2021, hvor utbetalingen av feriepengene vil skje sommeren 2021 og 2022. Utbetalingen beregnes med 10,2 prosent av utbetalte dagpenger i beregningsperioden.

Hva skal du trekke fra feriepengene dine?

Det som eventuelt trekkes fra feriepengene dine, er noe som skjer automatisk og kontrolleres av arbeidsgiveren, for at det helhetlige, årlige lønnsregnestykket skal gå opp. Du skal få utbetalt alt hva du har rett på. Mistenker du at du ikke har fått utbetalt det du skal ha, så kan du kontakte en tillitsvalgt og be arbeidsgiveren din om å gi deg en oversikt over hvordan utbetalingsberegningen er gjort. Denne kan du se på sammen med din tillitsvalgte.

Er du også interessert i disse?

Sorry, there are errors on the page: