Indeksfond | Lær alt du trenger å vite om indeksfond her!

Hva er egentlig et indeksfond og hvilke fordeler har det?

Indeksfond er en underkategori av aksjefond og kjennetegnes ved at det ikke forvaltes aktivt. Dette betyr at fondet automatisk følger børsindeksens utvikling, og har som mål å speile utviklingen som skjer i markedet fremfor å slå den. Med andre ord er et indeksfond et aksjefond som følger en bestemt indeks, markedsindeksen, og har som mål å kopiere den avkastningen. Hovedtanken med et indeksfond er at du skal sikre deg hele markedsavkastningen.


En indeks, for de som ikke vet det, viser verdiutviklingen på et antall aksjer for et spesielt marked. Det kan også være verdiutviklingen på obligasjoner det tas utgangspunkt i.


Indeks er egentlig bare en annen måte å illustrere prosentvis endring på og i stedet for å begynne å regne prosentvis vekst helt fra start, så tar man heller utgangspunkt i et punkt hvor som helst på den økonomiske tidslinjen og regner seg opp eller ned derfra. Det er ut i fra en indeks man måler utviklingen av markedet og ut i fra dette er det mulig å si noe om hvorvidt det stiger eller synker. Punktet det tas utgangspunkt i, når indeksen måles, kalles ofte basisverdi eller basisår.

Fordeler med indeksfond er blant annet at de er:

  • Billige i drift og har derfor lavere forvaltningskostnader
  • Egner seg bra for deg som har en lang sparingshorisont, helst over seks år

Indeksfond er billigere i drift, blant annet fordi de forvaltes passivt. Dette betyr at fondets forvalter gjør investeringer som de mener er det beste for fondets interesser, hvor det overordnede målet er å følge markedet og hvordan det utvikler seg. Fremfor å ta aktive valg, forsøker de altså å kopiere børsen. Når målet er å følge markedet, blir forvalterens investeringsoppgaver “enklere”, som betyr at forvaltningsoppgavene blir mindre arbeidskrevende og tidskrevende. På denne måten blir indeksfond billigere i drift enn andre fond, som du igjen vil kunne merke positivt økonomisk, da forvaltningskostnadene som en konsekvens blir lavere. Det er med andre ord en smart investering av pengene dine.


Indeksfond har svært lave gebyrer, typisk omkring 0,2 - 0,4 %


Personlige kostnader ved indeksfond

De årlige gebyrene til et indeksfond er gjerne mellom 0,2 og 0,4 %, mens gebyrene til aktive fond ofte ligger mellom en og to prosent. Dette betyr at du skal betale mindre for å oppbevare pengene dine i fondet. På lengre sikt vil dette kunne ha en positiv innvirkning på avkastningen din, da du gjennom årenes løp har betalt lavere forvaltningskostnader. Selv om et fond med aktiv forvaltning åpner opp for sjansen til å få meravkastning, så viser det seg at de reduserte kostnadene som hører med indeksfond over tid vil veie opp for tapet av den eventuelle meravkastningen du går glipp av ved å velge å investere i et indeksfond med passiv forvaltning. Dette gjør indeksfond til det perfekte valget for de som ønsker å spare penger, men som ikke nødvendigvis synes det er gøy eller spennende med større svingninger i avkastningen, på godt og vondt.

Globale indeksfond og det å investere i det

Når du skal velge et indeksfond å investere i, så skal du blant annet beslutte deg for om du vil investere i et globalt fond eller ikke. Et globalt fond vil sørge for en bredere spredning av sparepengene dine, da aksjene er tilknyttet et større marked. Hva betyr dette? Jo, et fond med et bredt fotfeste sørger for diversifisering, som igjen gir en redusert risiko for tap av penger.


Diversifisering er å utvide interessefeltet sitt og er derfor en måte å spre risikoen som kommer med å investere penger. Gjennom å investere i forskjellige markeder, som mest sannsynlig ikke vil utvikle seg i samme retning, minskes risikoen for tap.


Aksjefond som investerer i mer avgrensede marked vil oppleve større svingninger, så det tryggeste vil være å investere i et globalt aksjefond. For å forstå hvordan dette med indeksfond fungerer og hvordan spredningen av din investering minker risikoen for tap, kan vi se litt på hvordan et indeksfond er bygd opp. Et indeksfond består av og måles ut ifra aksjeindekser, som er en sammenstilling av forskjellige aksjer. For at en aksjeindeks skal være god, skal den helst bestå av flere forskjellige aksjer og favne bredt. Når man for eksempel sier at børsen stiger, så er det egentlig indeksen som har steget, som igjen betyr at de underliggende aksjene har økt i verdi.

Da det er vanskelig å forutse hvilke aksjer som vil gi den høyeste avkastningen, sikrer man seg hele markedsavkastningen gjennom å velge å investere i et indeksfond. Her vil et globalt indeksfond gjøre det enda tryggere da risikoen er spredt utover et enda større “område”.

Viktig aspekt ved fondsparing: Tidshorisonten

For at sparing i aksjefond skal lønne seg for deg økonomisk, så krever det at du har en sparingshorisont som helst er i underkant av ti år. Noen anbefaler seks år som nederste grense, hvor prinsippet “jo lengre, jo bedre” gjelder. Dette er fordi den økonomiske gevinsten du kan få ut av å spare penger i fond, ikke kommer over natten. Hvis du klarer å spare i omkring ti år er du nesten garantert økonomisk gevinst. Flere omtaler det som den mest lønnsomme måten å spare penger på.

Forskjellene i kostnader og avkastning mellom de ulike indeksfondforvalterne fra samme område er små, det er ofte kun snakk om få marginer, så hvilket indeksfond du velger (som dekker samme område), spiller ikke så stor rolle.

Fordeler og ulemper

Selv om indeksfond betyr lavere kostnad for deg personlig, så er ikke risikoen knyttet til denne investeringen mindre enn ved fond som forvaltes aktivt. Likevel åpner sparing i indeksfond opp for muligheten til å spare i fond uten de største forkunnskapene. Det krever heller ikke at du følger nøye med på det som skjer i markedet. Dette gjør det til en sparemåte som krever minimalt av deg. Så lenge du har tid og tålmodighet, så er sjansen stor for at du vil kunne spare penger og få en positiv avkastning. Før du investerer i et indeksfond skal du også være bevisst på at avkastningen din aldri kan bli større enn indeksen som fondet forsøker å etterligne. Det er med andre ord ikke muligheter for meravkastning, noe som er mulig med aktiv forvaltning. Men som det ble skrevet ovenfor, behøver ikke dette å utgjøre en stor økonomisk forskjell for deg. Historisk har det vist seg at avkastningen jevner seg ut jo lengre tid det går. Hvis du er opptatt av en spesiell bransje eller ønsker å investere i aksjer tilknyttet miljøvennlige bedrifter, så kan du møte på problemer med å finne indeksfond som dekker disse kriteriene, da utvalget av indeksfond er mer begrenset enn utvalget av aktive fond. Det finnes flere fordeler enn ulemper med å investere pengene dine i et indeksfond, så lenge du har et langsiktig spareperspektiv og ikke lar deg stresse av et svingende marked. Det er derfor bare for deg å finne et indeksfond som vekker din interesse og gjøre din første investering.

FAQ

Indeksfond – hva er det?

Indeksfond har som mål å følge utviklingen til en referanseindeks. Det er passiv forvaltning, siden ingen aktivt tar stilling til hvilke aksjer eller verdipapirer som skal kjøpes og selges. Med andre ord så vil et indeksfond gi deg markedets avkastning til en lav pris.

Hvordan finne det beste indeksfondet, både internasjonalt og globalt?

Svaret på dette, avhenger av hva det er du selv ønsker å få ut av investeringen din. Når du skal forsøke å avgjøre hvilket indeksfond, både internasjonalt og globalt, som er det beste, så er det flere faktorer du skal se nærmere på. Den ene er regioner, hvor du beslutter deg for hvor stort et område det globale indeksfondet skal spenne over. Jo større, si globalt, jo mindre risiko. Det andre er kostnader, hva koster det å ha pengene dine investert i indeksfondet? Andre ting du skal tenke på er om det er valutasikret, samt se nærmere på indeksfondets historiske avkastning.

Hvordan kjøpe gjennom et investeringsfond?

Verdipapirfond kjøpes og selges i andeler direkte fra et fondsselskap eller via en distributør. Du, sammen med flere andre, plasserer egne penger i verdipapirmarkedet, noe som gjør det til en kollektiv investering. Hvert fond har en forvalter som kontrollerer investeringene. Et indeksfond er passivt, hvor forvalteren forsøker å følge markedet fremfor å gjøre det bedre.

Billige eller dyre investeringsfond – gjør deg kjent med markedet.

Det er billigere for deg å investere i indeksfond enn i fond hvor forvalterne arbeider aktivt med å finne de beste aksjene og selskapene å investere i – hvor målet er å skape meravkastning.

Er det risiko forbundet med et indeksfond?

Det finnes alltid en risiko forbudet med et indeksfond. Fondet følger aksjemarkedet, som alltid vil svinge, men over tid vil risikoen jevne seg ut. Har man is i magen og muligheten til å vente noen år, så vil avkastningen din høyst sannsynlig være positiv. Ved at fondet følger markedet, så vil risikoen være lettere å identifisere og derfor kanskje lettere å forholde seg til.

Er du også interessert i disse?

Sorry, there are errors on the page: